♻ کود ۳۰-۱۵-۱۵

برای تحریک گل و میوه و همچنین برای همه گیاهان مناسب است.