گل کراسولا درختی

سایز گلدان ده

قیمت عمده سه هزار و پانصد تومان

تک فروشی پنج هزار تومان