کود ۶-۶-۱۹

این کود را می توان در سبزیجات برگی و گیاهان علفی گلدانی مورد استفاده قرار داد.