کود  ۳۸-۱۱-۳

کود مناسبی جهت کاکتوس هاست. به خاطر پایین بودن ازت و همچنین بالا بودن پتاسیم در آن. این کود بویژه در جوانه های کاکتوس با سن بیش از سه ماه قابل استفاده است. البته برای گلخانه های هیدروپونیک نیز مناسب است.