♻ کود ۳۶-۱۲-۶

این کود بیشتر به درد محصولات دارای پیاز همچون گل های پیازداری که شدیدا با خاک تثبیت شده با پتاسیم، رشد کرده اند می خورد .