♻ کود  ۳۶-۱۲-۱۲

نقش فراوانی در گلدهی دارد. مخصوصا زمانی که گیاه آماده گلدهی می شود می توان از این کود برای افزایش میزان گلدهی آن استفاده کرد. این کود مناسب گلهایی همچون لیلیوم ، ارکیده ، ختمی ها و رز می باشد.