کود ۱۳-۴۰-۱۳

از این کود به خاطر اینکه آغاز کننده تحریک ریشه به ویژه در خاک ها سرد و مرطوب است می توان کمال بهره را جهت رشد ریشه برد.