خاک آماده کاکتوس  

ساخت ایران

محصولی ارگانیک و بدون بو

قابل استفاده برای ریشه زائی انواع قلم و تعویض گلدان

وزن ۱.۵۰۰ _ + ۱۰۰

حجم ۲ لیتر

انقضاء ۲ سال بعد از تاریخ تولید

مواد تشکیل دهنده.لیکاپون .ماسه  شسته.خاک زغال.پرلیت.کود کمپوست.