نام نهال قیمت عمده به تومان قیمت خرده به تومان
رازبری قرمز یکساله 40000 60000
رازبری قرمز دو ساله 60000 85000
رازبری سیاه 65000 90000
راز بری زرد 120000 130000
راز بری بالون بری 90000 120000
بلوبری س سه ساله 65000 80000
بلو بری چهار ساله 90000 120000
گوجی بری 30000 50000
گوجی بری زرد در بهار  در بهار
هانی بری در بهار در بهار
ژستا بری در بهار در بهار
رد کارنت بالغ 50000 60000
بلکبری بی تیغ 50000 60000
بلکبری توپی 130000 130000
بلکبری روبن 130000 130000
بالون بری کوچک 50000 60000
ازگیل ژاپنی 30000 40000
زالزالک 60000 80000
پاو پاو 40000 60000
گردو چندلر 55000 70000
گل هور تانسیا 80000 80000
هور تانسیا فرایسه 80000 80000
کیوی قرمز 70000 80000
کیوی نر قرمز 50000 60000
گردو قرمز 130000 140000
کیوی تکپایه جننی 70000 80000
سیلور بری 60000 80000
انگور فرنگی سفید 100000 130000
انگور فرنگی سیاه 100000 130000
توت چینی 230000 250000
گوسی بری قرمز 90000 100000
رد کارنت چهار ساله 80000 100000
آربوزیا 90000 110000
آرونیا بری 70000 80000
توت فرنگی سفید 50000 *****
ذغال اخته کانادا 90000 100000
توت موزی قرمز 170000 180000
توت موزی سفید 50000 60000
هور سوندا فرایسه 80000 80000
آنابلله 80000 80000
لیم لایت 80000 80000
پولار بی آر 80000 80000
هوتانسیا بمبشل 80000 80000