انواع سنگ رنگی

کیلویی سه هزار تومان

 

www.tayaflower.com

Instagram:tayaflower

t.me/tayaflower1

Tayaflower1@gmail.com

 

09183937661   سید علی

08643231536

خمین رباط مراد مجتمع گلخانه ای مزرعه قره بیک